Frogs: Sachatamia ilex
Limon giant glass frog
Rosněnka žlutonohá