Birds: Melozone leucotis
White-eared ground sparrow
Pipilo bělouchý