Birds: Megarynchus pitangua
Boat-billed flycatcher
Tyran velkozobý